تقویم دانشگاهی

تعداد بازدید:۳۸۹۲
تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1403 - 1402 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
نیمسال اول 
انتخاب واحد اینترنتی  11تا 16شهریور ماه 1402
شروع کلاسها 1402/7/1
حذف و اضافه دو درس 28تا 29شهریور ماه 1402
حذف اضطراری یک درس 7 و 8 آذر ماه 1402
پایان کلاس ها 1402/10/14
شروع امتحانات  1402/10/16
پایان امتحانات 1402/11/4

 

 

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1403 - 1402 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
نیمسال دوم
انتخاب واحد اینترنتی  7 تا 12 بهمن ماه 1402
شروع کلاسها 1402/11/14
حذف و اضافه دو درس 23و 24 بهمن ماه 1402
حذف اضطراری یک درس 23 و 24 اردیبهشت ماه 1403
پایان کلاس ها 1403/3/23
شروع امتحانات  1403/3/26
پایان امتحانات 1403/4/17

 

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1403 - 1402 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
نیمسال دوم ورودی مهر 1402
انتخاب واحد اینترنتی  21 تا 26 بهمن 1402
شروع کلاسها 1402/11/28
حذف و اضافه دو درس 7 و 8 اسفند 1402
حذف اضطراری یک درس 23 و 24 اردیبهشت ماه 1403
پایان کلاس ها 1403/3/23
شروع امتحانات  1403/3/26
پایان امتحانات 1403/4/17

 

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1403 – 1402 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۴۰۲