گروه فناوری اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۲۹۹۵

دکتر عبدالله مهدوی: مدیر گروه
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: PhD مدیریت اطلاعات سلامت
پست الکترونیکی a.mahdavi@arums.ac.ir‌‌‌‌‌‌‌

سوابق پژوهشی: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات ، google_scholar

اعضاءگروه، گروه، اهداف گروه، دانشکده

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۴۰۱