کمیته آزمون های دانشکده

تعداد بازدید:۴۳۹
نام و نام خانوادگی  سمت در کمیته
دکتر بهمن بشردوست رئیس 
دکتر قاسم گلمحمدی  دبیر کمیته
دکتر جعفر محمد شاهی  عضو 
دکتر امیر احمد عرب زاده  عضو
کاظم آخربین  عضو
دکتر عزیز کامران  عضو 
دکتر عسگر آرمون  عضو
سیده مدینه انجمنی عضو 

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)
شرح وظائف کمیته آزمون های دانشکده 

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۰