کمیته نظارت بر آزمونها

تعداد بازدید:۴۶۶

اعضای کمیته نظارت بر آزمون های تئوری و بالینی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس کمیته 33534735 دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو 33534698
دکتر جعفر محمدشاهی عضو 33534677 دکتر بهنام محمدی عضو 33524436
دکتر محمدرضا اصلانی  عضو 33524436 کاظم آخربین عضو و دبیر  33534699
حسن لطفی  عضو 33534697 سلیم وافری  عضو 33534689
حجت موسی زاده عضو 33534690 دکتر عسگر آرمون عضو 33534690
سیده مدینه انجمنی  عضو 33534677 زهرا شمس آذر  عضو  33534678
محمد صاحبقران فرد  عضو  33534690      

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)
شرح وظائف کمیته نظارت بر آزمون ها

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۰