کمیته اشتراک گذاری دانش

تعداد بازدید:۴۵۲
نام و نام خانوادگی سمت اداری سمت در کمیته تلفن تماس پست الکترونیکی
دکتر بهمن بشردوست رئیس دانشکده عضو و رئیس 3353475 a.pirzadeh@arums.ac.ir
دکترحکیمه سعادتی  معاون علوم پایه و پژوهش عضو 33534698 m.golmohammadi@arums.ac.ir
دکتر جعفر محمدشاهی معاون آموزش علوم بالینی عضو 33534677 j.mohammadshahi@arums.ac.ir
دکتر امیر  احمد عرب زاده  سرپرست EDO عضو 33534677 amir.arabzadeh@arums.ac.ir
دکتر عزیز کامران رئیس کمیته استعدادهای درخشان عضو 33522086 a.kamran@arums.ac.ir
حسن لطفی  مدیر امور عمومی عضو 33534697 a.masoum@arums.ac.ir
کاظم آخربین رئیس اداره آموزش عضو 33534699 k.akharbin@arums.ac.ir
دکتر عسگر آرمون کارشناس مسئول EDO عضو و دبیر 33534688 a.armoun@arums.ac.ir
سیده مدینه انجمنی  مسئول امتحانات عضو  33534677 m.anjomani@arums.ac.ir

زمان برگزاری جلسات کمیته: پنجشنبه ها، نه و نیم تا یازده قبل از ظهر؛ مکان برگزاری: اتاق جلسه ریاست دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۰