سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۳۹۱

  • دکتر چیمن کرمی

    سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی 
    مرتبه علمی : استادیار

    رشته تحصیلی :دکتر ای تخصصی ویروس شناسی پزشکی 

    آدرس ایمیل : C.Karami@arums.ac.or

 

دبیر کمیته تحقیقات پیراپزشکی: تایماز شیرین زاده
رشته تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی 
شماره تماس: 
ایمیل:C.Karami@arums.ac.or

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۳