اعضای هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

تعداد بازدید:۳۲۳
کارگاه آموزشی ترانه شاه محمد اردبیلی، دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
مهدی موجبی، دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارگاه پزوهشی هادی آدابی، دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
 پوریا صبحی، دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارگروه فناوری و ارتباط با صنعت سیده فاطمه راست منش، دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
کارگروه تولید محتوا شیدا رحیم زاده، دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعت سلامت
کارگروه روابط عمومی هادی سبیلی، دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارگروه فوق برنامه پردیس نیک منش، دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۴۰۲