اعضای هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

تعداد بازدید:۴۱۹
ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی ورودی سمت در کمیته
1 تایماز شیرین زاده علوم آزمایشگاهی 1400 دبیر کمیته
2 مبینا طهماسبی زاده علوم آزمایشگاهی 1400 مسئول کارگروه روابط عمومی
3 سما برادران علوم آزمایشگاهی 1401 مسئول کارگروه روابط عمومی و تولید محتوا
4 امیرحسین اسلامی هوشبری 1400 مسئول کارگروه تولید محتوا
5 پریا خلوصی فناوری اطلاعات سلامت 1400 مسئول کارگروه آموزشی
6 سامه لطفی علوم آزمایشگاهی 1401 مسئول کارگروه فناورانه و ارتباط با صنعت
7 امین خوارزمی رادیولوژی 1400 مسئول کارگروه فوق برنامه
8 فاطمه عیسی پور فناوری اطلاعات سلامت 1400 مسئول کارگروه پژوهشی
9 سارا شهابی اقدم علوم آزمایشگاهی 1400 مسئول کارگروه پژوهشی

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۳