مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۰۴

مدیر گروه: دکتر رامین سلیم نژاد

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی علوم تشریحی

پست الکترونیکی: R.salimnjad@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی:
سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات،

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲