اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۳۶۲۲

دکتر محمد حسن پور درگاه

دکترای تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Hassanpour

پست الکترونیک :m.hasanpour@arums.ac.ir

رزومه

دکتر وحید ادیبان

دکترای تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Vahid_Adiban

پست الکترونیک :v.adiban@arums.ac.ir

رزومه

علی ستاری 

کارشناسی ارشد هوشبری

مربی هوشبری ( غیر هیات علمی)

رقیه قرداشخانی

کارشناس پرستاری ( غیر هیات علمی)

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲