برنامه آموزشی

تعداد بازدید:۱۷۳

تقویم آموزشی 

 

برنامه کارآموزی: کارشناسی پیوسته هوشبری ورودیهای1399، 1400 ، 1401

                               کارشناسی ناپیوسته هوشبری ورودیهای 1400، 1401

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۴۰۲