مربیان آموزش

تعداد بازدید:۱۲۱

                                     لیست مربیان آموزشی بیمارستان ها

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

محل فعالیت

خانم محرمی

هوشبری

کارشناسی

بیمارستان فاطمی

آقای اسماعیلی

هوشبری

کارشناسی

بیمارستان امام خمینی

خانم صدری

هوشبری

کارشناسی

بیمارستان امام رضا

آقای عباسپور

هوشبری

کارشناسی

بیمارستان امام خمینی

خانم میرزایی

هوشبری

کارشناسی

بیمارستان امام رضا

خانم شمسی نصیری

هوشبری

کارشناسی

بیمارستان امام خمینی

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲