مدیرگروه

تعداد بازدید:۵۴۱

مدیر گروه: دکتر رامین سلیم نژاد 

مرتبه علمی: استادیار 

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی علوم تشریحی

پست الکترونیکی: R.salimnjad@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی:
سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات،

آخرین ویرایش۱۵ مرداد ۱۴۰۲