برنامه آموزشی

تعداد بازدید:۷۶۲

آرایش دروس :

کوریکولوم: کوریکولوم تدوین شده                کوریکولوم وزارت

تقویم آموزشی 

ترم بندی ارائه دروس

برنامه کارورزی : کارآموزی 1                   کارآموزی 3                 کارورزی در عرصه

اساتید مشاور : دکتر رامین سلیم نژاد

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲