آموزش مجازی

تعداد بازدید:۴۰۴

 

تعداد بازدید:۱۲۰۸۵ 

- آئین نامه اموزش مجازی
- راهنمای تهیه محتوای الکترونیکی
- واحد توسعه آموزش مجازی دانشگاه
- فلوچارت اخذ مجوز ارئه درس درکلاس مجازی
- راهنمای طراحی آموزشی محتواهای الکترونیکی
- تلفن‌های تماس واحد توسعه آموزش مجازی دانشگاه:
مسئول واحد: دکتر عزیز کامران ۳۳۵۳۴۷۵۴، کارشناس واحد: مرضیه محمدی ۳۱۵۵۲۳۵۲

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰